Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti No-H2O CZ, a.s.

se sídlem U svobodárny 259/5a, 190 00 Praha 9

identifikační číslo: 046 908 69

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21273

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.no-h2o.cz

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.      Prodávající prohlašuje, že uzavřel se společností No-H2O Franchising Limited, se sídlem 9 Clifton Terrace, Monkstown, Co Dublin, Irská republika, franšízovou smlouvu, na jejímž základě se prodávající stal jediným oprávněným subjektem na území České republiky k poskytování služeb mytí motorových vozidel a jiných dopravních prostředků bez užití vody a dále k prodeji přípravků sloužících k mytí motorových vozidel a jiných dopravných prostředků bez potřeby vody (dále jen „Franšíza“).  

1.2.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) prodávajícího jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztah založený smlouvou se řídí smlouvou, těmito obchodními podmínkami a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.     Tyto OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. S ohledem na to, že prodávající je jediným oprávněným subjektem z Franšízy, jsou tyto OP určeny výhradně pro koncové uživatele. V případě, že kupující je spotřebitel, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, užijí se navíc ustanovení § 1811 a násl. občanského zákoníku (ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem).

1.4.     Kupující bere na vědomí, že věci nakoupené od prodávajícího jsou určeny výhradně pro osobní potřebu kupujícího. Kupující nesmí koupené věci dále nabízet k prodeji a ani s ní nakládat obdobným způsobem. Kupující bere dále na vědomí, že prodávající je na základě Franšízy jediným oprávněným subjektem k užití kombinované ochranné známky zapsané v registru vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. přihlášky 531647. V případě, že kupující poruší povinnost uvedenou ve větě druhé tohoto odstavce, poruší práva z ochranné známky.

1.5.     V případě, že kupující poruší povinnost uvedenou v čl. 1 odst. 1.4. těchto OP bude prodávající vymáhat veškeré nároky z takto porušené povinnosti, zejména pak nároky vyplývající z nekalosoutěžního jednání a veškerou náhradu škody.

1.6.      Prodávajícího je možné kontaktovat na prodejně na adrese U Svobodárny 259/5a, 190 00 Praha 9, korespondenčně na adrese uvedené v záhlaví těchto OP, telefonicky na tel. +420 731 480 288, případně pomocí emailu na emailové adrese info@noh2o.cz.

  1. Uzavření kupní smlouvy

2.1.      Smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku, a to prostřednictvím internetového systému provozovaného na webovém portálu prodávajícího pod obchodním jménem https://www.no-h2o.cz/ (dále jen „webový portál“).

2.2.      Návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovém portálu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující vyplní elektronický formulář a vyplněný elektronický formulář smlouvy zašle prostřednictvím webového portálu prodávajícímu. Před odesláním elektronického formuláře má kupující právo opravit/upravit údaje v elektronickém formuláři.

2.3.      Před odesláním elektronického formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do elektronického formuláře vyplnil.

2.4.      Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP.

2.5.      Kupující není povinen hradit prodávajícímu žádné zvláštní poplatky za užití prostředků komunikace na dálku.

2.6.      Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Vztahy z takovéhoto právního jednání prodávajícího se řídí úpravou smlouvy darovací. 

2.7.      Za účelem opakovaného uzavření kupní smlouvy kupující může na webovém portálu zřídit svůj uživatelský účet. Při registraci uživatelského účtu je kupující povinen vyplnit úplné a pravdivé informace. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že po dobu alespoň 12 měsíců kupující svůj uživatelský účet neužil anebo pokud poruší podmínky uzavřené kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. Přechod nebezpečí škody na věci, vlastnické právo

3.1.      Převzetím koupené věci nabývá kupující ke koupené věci vlastnické právo. Má-li prodávající koupenou věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Toto platí, pokud byl přepravce vybrán spotřebitelem. Bylo-li však pro přepravu koupené věci užito dopravy nabídnuté prodávajícím, je věc odevzdána okamžikem, kdy kupující tuto věc od přepravce převezme. Převzetím věci přechází nebezpečí škody na koupené věci na kupujícího.

3.2.      Koupenou věc může kupující převzít osobně na adrese U Svobodárny 259/5a, 190 00 Praha 9,. V ostatních případech doručí prodávající koupenou věc pomocí PPL služby na adresu určenou kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dopravce anebo rozšířit počet dopravců či způsobů dopravy.

3.3.      V případě, že kupující převezme koupenou věc osobně a kupní cena byla uhrazena přede dnem převzetí věci, bere kupující na vědomí, že je povinen prokázat prodávajícímu pomocí dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) svou totožnost. V případě, že kupující neprokáže svou totožnost, prodávající není povinen předat koupenou věc kupujícímu.

3.4.      V případě, že je kupujícím právnická osoba, bude koupená věc předána pouze statutárnímu orgánu právnické osoby anebo té osobě, která předloží řádnou plnou moc.

3.5.      Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. V případě poškození zásilky je třeba poškození popsat v protokolu přepravce.

3.6.      Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, a to prostřednictvím emailové zprávy na adresu info@noh2o.cz.

3.7.      Kupující je povinen provést prohlídku koupené věci bez zbytečného odkladu poté, co byla kupujícímu věc předána.

  1. Práva z vadného plnění pro vztahy prodávající a kupující - spotřebitel

4.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), není-li v těchto OP stanoveno jinak. Úprava vadného plnění v čl. 4 těchto OP se týká pouze spotřebitelských smluv. Úprava vadného plnění v čl. 5 těchto OP se týká ostatních případů.

4.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

4.2.1.  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

4.2.2.  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

4.2.3.  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4.2.4.  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

4.2.5.  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3.      Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, není-li u zboží uvedeno jinak, zákonnou záruku v délce trvání 24 měsíců. Lhůta 24 měsíců běží ode dne předání/převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4.4.      Práva z vad se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a na závady způsobené nesprávnou instalací, údržbou a používáním výrobku. Kupujícímu dále nenáleží práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a rovněž u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vad rovněž kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.5.      V případě reklamace je kupující povinen zaslat koupenou věc společně s dodacím listem anebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží u prodávajícího. Kupující je dále povinen popsat vadu koupené věci, jakož i to, jak se vada projevuje. Kupující je rovněž povinen uvést, jaká práva z vadného plnění uplatňuje.

4.6.      Práva kupujícího při uplatnění záruky:

4.6.1.  Nemá-li koupená věc vlastnosti vymezené ve smlouvě, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.6.2.  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.6.3.  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Kupující má dále právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

4.7.      Reklamace kupujícího bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem či telefonicky, a to ve lhůtě uvedené ve větě první.

4.8.      V případě zaslání koupené věci k reklamaci je kupující povinen koupenou věc řádně zabalit a zajistit, že nedojde k jejímu poškození při přepravě k prodávajícímu.

  1. Práva z vadného plnění pro vztahy prodávající a kupující, který není spotřebitel

5.1.      Ustanovení čl. 5 těchto OP se použijí na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, kdy kupující není spotřebitelem, tak jak je spotřebitel definován v těchto OP.

5.2.      Prodávající odevzdá kupujícímu věc v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

5.3.      Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.4.      Kupující je povinen prohlédnout věc bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen zkontrolovat (přesvědčit se) o vlastnostech a množství dodané věci. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu věci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit při prohlídce dle věty první tohoto odstavce, nemá práva z vadného plnění. Pokud by se jednalo o skrytou vadu, potom je kupující povinen oznámit prodávajícímu takovou vadu bez zbytečného odkladu poté, co se projevila. Věta druhá platí obdobně.

5.5.      Kupující je oprávněn vady vytknout ve lhůtě 6 měsíců ode dne odevzdání věci a v případě skrytých vad a v případě skrytých vad ve lhůtě 2 let ode dne odevzdání věci. Ujednání v tomto odstavci není poskytnutím záruky. Vada musí existovat v době přechodu nebezpečí škody na věci.

5.6.      Má-li věc vady, má kupující právo buď na odstranění vady anebo na výměnu věci. Volbu má prodávající. Není-li možné postupovat dle věty první tohoto odstavce, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

5.7.      Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud není možné věc vrátit ve stavu, v kterém ji převzal.

  1. Odstoupení od smlouvy u distančních smluv

6.1.      Úprava tohoto článku se užije pouze v případě, že kupující je spotřebitelem.

6.2.      Pokud je smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne koupení věci (v případě, že koupenou věcí je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3.      K odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. těchto OP může kupující použít vzorový formulář, který je přílohou těchto OP. Tento formulář je možné poslat i elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v čl. 1 těchto OP.

6.4.      V případě, že kupující odstoupí od smlouvy dle tohoto článku OP, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí koupenou věc nebo prokáže, že koupenou věc prodávajícímu odeslal.

6.5.      Kupující v případě odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li kupující dle shora uvedených ustanovení od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

6.6.      Kupující je povinen v případě, že odstoupí od smlouvy za podmínek tohoto článku uhradit náklady spojené s navrácením věci, případně náklady za navrácení zboží v případě, jestliže tato věc nemůže být pro svou povahu vrácena obvyklou poštovní cestou.

6.7.      Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se koupená věc již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

  1. Platební podmínky

7.1.      Kupující je povinen zaplatit kupní cenu některým z následujících způsobů:

7.1.1.  bankovním převodem;

7.1.2.  v hotovosti;

7.1.3.  platební kartou;

7.1.4.  pomocí paypal.

7.1.5.  pomocí Twisto;

7.1.6.  pomocí Gopay.  

7.2.      Koupená věc bude předána dopravci po úhradě celé kupní ceny, ledaže by se jednalo o platbu ve formě dobírky.

7.3.      Splatnost daňového dokladu činí 14 dnů.

7.4.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.5.      Způsoby platby mohou být prodávajícím změny.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1.      Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@noh2o.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3.      Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické formě za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

8.4.      Všechny spory mezi stranami vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. Byla-li smlouva uzavřena zákazníkem, který je spotřebitelem, může Zákazník v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit spory mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou www.coi.cz.

8.5.      Tyto OP nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

   

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Statutární ředitel společnosti No-H2O CZ, a.s.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.